کتاب شعر شباویز که به دست محمود کیانوش نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. درخواستِ شاعر از مطالعه کننده های شعر این می باشد که با خواندنِ چند جمله از آن و برخورد با چند استعاره آشنا شوند و منظومه را نغمه ای مکرّر از وادی عرفان و تصوّف ندانند و بلکه با تأمّل و توجه ببینند که استعاره ها و سمبولها خود چه خواهند گفت.چندین کلمه درمورد شعر وجود داشته شباویز که در سال هزار و سیصد و چهل و سه نگاشته شده است و در همان سال داخل تهران منتشر شده است . منظومه ای می باشد سمبولیک که در آن دل و عقل با هم در جنگ و جدل می باشند و موضوعات این کش مکش ها عشق است. ولی آن عشقی که آدمی را از اجتماع جانوران بیرون آورده است تا سراغ دانش و علم را بگیرد و با آزادی زندگی نمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر شباویز تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر شباویز