کتاب شعر به نام اسم که به دست علی مومنی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آن وقت که رطوبت است که پیراهنش به تن می چسباند. خیس اگر بشوی این شعرها را بهتر خواهی فهمید .باران.بارانپ. باران. مقدمهای پا به پای تر شده. که همراه این نگاشته از کلاه و کفش یا دستکش و شالگردنی که همراه عبور کننده می باشد کمکم به مغز استخوان خواهد رسید. کوه نمی باشد این پافشاری های تر شده که هیچ وقت به هم نخواهند رسید. پس خواهیم نوشت و این رطوبتِ پاشیده بر مقدمه را همراه با نوشتنش پاک خواهم کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر به نام اسم تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر به نام اسم