کتاب در سایه سار شاعران که به دست آرتا رحیمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته نمونه جمع آوری شده ای می باشد بالغ بر پنجاه قطعه ی ادبی از شاعران بزرگ و معاصر ایران که به دست آرتا رحیمی تهیه و تدوین شده می باشند.کتاب در سایه سار شاعران به منتخب شده ای از شعر سی شاعر معاصر پرداخته است و بسیار و زیادتر به موضوعات عاشقانه و اجتماعی نظر داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در سایه سار شاعران تماس بگیرید

دانلود کتاب در سایه سار شاعران