کتاب مخزن الاسرار که توسط نظامی گنجوی نوشته شده است.که دارای صد و پانزده صفحه می باشد.اثر مخزن الاسرار اولین مثنویِ می باشد که به دست نظامی گنجوی شاعر مشهور ایرانی نگاشته شده است.او از آن سخنورانی بوده که مثل فردوسی و سعدی قادر به تشکیل و کامل نمودن سبک و شیوه ای بخصوص دست پیدا کند. این اثر برگرفته از مطالعه کردن مردم به خودشناسی و خداشناسی و گلچین و انتخاب خصوصیات مورد پسند اخلاقی بوده و در اقیانوس به سرعت شش عنصری سروده شده است. در بیت نخست مناجات اولیه غلط های چاپی صورت گرفته است.که به جای ای همه هستی ای همت هستی تایپ شده می باشد.نظامی از شعرایی بوده که می بایست او را یکی از بزرگان شعر فارسی نام برد و از استادان ثابت و قطعی این زبان دانست. هرچند که داستان‌سرایی در زبان فارسی به علت نظامی آغاز نگشته اما تنها شاعری بوده که تا آخر قرن ششم قادر بوده شعر تمثیلی را به اندازه ی اعلای تکامل رساند . برای خرید کتاب مخزن الاسرار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مخزن الاسرار