در سایتهای بسیاری حتما با لینک کتاب کلیات سعدی و گلستان سعدی و بوستان سعدی آشنا شده اید خوب همانطور که بهتر می دانید کلیات سعدی شامل گلستان و بوستان می باشد و کلیه اشعار سعدی اعم از قصیده غزل و سبکهای ادبی او را شامل میشود که در محدود نسخه های قدیمی هزلیات سعدی را شامل میشود اینکه این هزلیات براستی برای سعدی است را بنده از جایی معتبر نشنیده ام اما در کتبی رویت نموده که تصیح افراد بزرگی چون محمد فروفی و اساتیدی دیگر بوده است حال برای مشما عزیزان لینک دانلود هزلیات سعدی برای شما قرار می دهیم امید که رضایت بخش باشد و برای خرید کتاب کلیات سعدی شامل کلیه اشعار که هزلیات  را نیز شامل میشوذ روی عکس زیر کلیک نمایید

کلیات سعدی

 

 

دانلود هزلیات سعدی