کتاب مسافر شهر موفقیت که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. سفر می بایست با اهداف نیز باشد. هدف‌مند و از قبل دارای برنامه ریزی باشد و سرنوشت همانند یک سفر مو اگری باشد و سرنوشت ما همچنان هدف‌مند نباشد.بدون شک ارمغان سفر واسه ی ما به جز خستگی و سختی مضاعف مورد دیگری نخواهد داشت.برای آنکه از پیش قرار نبود کجا خواهیم رفت و چطور می بایست برویم و واسه ی چه به سفر خواهیم رفت و نتیجه ی مادی و معنوی این سفر چه چیزی خواهد بود. سفر قرار نمی باشد تنها به سفرهای بیرون شهری یا خارج از کشور خلاصه شود. همین که ما هر روز زیادتر از نصف شبانه روز را در بیرون از منزل به سر ببریم به نوعی سفر کردن می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مسافر شهر موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب مسافر شهر موفقیت