کتاب همسرداری و همسرگرایی که به دست سعادتملوک تابش هروی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. چرا که خصوصیات مورد نظر این اثر وقتی مقدار کمی از تجربه های ابتدائی حسی و گوشه ای از تجربه های عقلانی خود را فراتر کشیده و اگر براهینی را بر می تابند.کتاب همسرداری و همسرگرایی اطراف مسئله بسیار مهم ازدواج و اما نه از آن دست که اهل تن بدان پرداخته است. در حقیقت کلامی می باشد که دیده به دل دوخته و هرچه را جان جانان جوی طلبکار می باشد و در پی اکمال دلنوازش برآمده است.تغییر یافته است. هم اکنون گزارشی می باشد که مجهز به براهینی که مایه های تجارب عینی و اشراق روحانیتش و خرد را شاداب و مبتهج و شکوفا می کند. هم اکنون این نه بدان مفهوم که گزارشی است ایده آلیستی و برهان گریز و رها نمودن از تمام گونه های برهانی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب همسرداری و همسرگرایی تماس بگیرید

دانلود کتاب همسرداری و همسرگرایی