کتاب ۷ راز دلبسته کردن شوهر که به دست مرضیه فاطمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر در یک دسته بندی ساده و مهم و اساسی و در قالب هفت اصل به زن گفته است که چطور نه فقط ارتباط با شوهر بلکه ارتباط با خودش را ترمیم سازد و زندگی زناشویی خوبی برای خود و همسرش بسازد. بسیاری از زوجین از قبل گذشته ای تفاوت داشته گذر کرده و به هم رسیده می باشند و تربی تها و الگوهای تفاوت داشته اند.و از این سبب هنگامی ازدواج می کنند تازه دقت خواهد شد که چقدر واسه ی آغاز زندگی نامهیا بوده اند. داخل این اثر به ۷ اصل کلی که هر زنی در ارتباط با شوهرش می بایست داند و به کار بندد اشاره داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۷ راز دلبسته کردن شوهر تماس بگیرید

دانلود کتاب ۷ راز دلبسته کردن شوهر