دانلود کتاب تلنگر بیداری که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. همانند درد نمی‌کشد به امید درمان هم نیست و اما نادانی یک بیماری مسری دردناک است. همانند جاهل دیگران را هم به جهل می‌اندازد و اینکه معمولأ عاقبت جهلش گریبان بقیه را می نماید. کمتر انسانی خواهد دانست که نادانی یک بیماری‌ می باشد. که خرامانه تا مغز استخوان نفوذ کرده است. علائمش نمایان نشده است. ولی دیگران خوب حس خواهند کرد. یک بیماری در حال پیشرفت که دیگران به جای او درد خواهد کشید. نادان نخواهد دانست که بیمار‌ می باشد. دقیقا مثل معتادی که ادعا می کند معتاد نمی باشد. ولی رویداد و موجب رنجش دیگران‌ است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلنگر بیداری تماس بگیرید

دانلود کتاب تلنگر بیداری