کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام که به دست محمد ناجی پور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. متون این نوشته برگرفته از چهار به قسمت کلی تقسیم شده است. یک تعاونی دنیایی می باشد که تمامی آدم های دنیا سهام دار آن خواهند بود.منافع های دنیا به سبب این تعاونی به تمامی انسانها تعلق پیدا می کند تا چند نفر است.همه ی انسان ها موظف هستند در نظافت کره ی زمین نقش داشته باشند.محاسبه و مطالعه قرار گرفته باشد و از ابتدا تا رسیدن به هدف کارشناس زبده بر روند کار نظارت عالمانه دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام تماس بگیرید

دانلود کتاب روش حل مشکلات با مشاوره قانونی گام به گام