کتاب تکنیک های قدرتمند برای دستیابی به موفقیت که به دست مهدی علیزاده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در داخل این نوشته ی درمورد مسائلی حرف زده ایم که هنگامی که با توجه بسیار و با حوصله آنها را مطالعه نماییی و عمل نمایی به شما قول خواهم داد که حس خیلی عالی پیدا نمایی و حس کنی خودت خالق زندگیت می باشی و با اطمینان بهت خواهم گفت که این سرنوشت ما حصل اندیشه و تلاش فراوان خود من است و نتیجه چی خواهد بود.موجب آن خویش هستم. با خواندن این متون و این کتاب کنترل زندگیت رو بدستمیگیری و از زندگیگزمره و بی هدف خلاص میشی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکنیک های قدرتمند برای دستیابی به موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب تکنیک های قدرتمند برای دستیابی به موفقیت