کتاب ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی که به دست سجاد شاهرخی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اکثر انسانهای از نیروی اندیشه در سرنوشت به درستی استفاده نخواهند کرد. این دستور موجب شده است که بسیاری از افراد به آن چه که در محیط اتفاق افتاده است و واکنش نمایان بدهند و در مسیر سرنوشت این عاملهای بیرونی می باشند که برآنها تاثیر گذاشته اند و غافل از این که هر کدام از ما آدمها نیروی خیلی زیادی در داخل داریم که همانا ذهن ما است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی