کتاب یک مشت اندیشه که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آن چیزی که یک معلول به آن فکر می کند.واسه ی من کافی و اندازه نمی باشد که دیگران به چه می اندیشند خواهند کرد و می کنند .بلکه خواهان آن منم بیندیشم و فکر خودم را داشته باشم و من میخواهم به فکر خودم معروف باشم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک مشت اندیشه تماس بگیرید

 

دانلود کتاب یک مشت اندیشه