کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها که به دست ابراهیم رزاقی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که پیشینه ی تاریخی بسیاز زیادی دارد با گذشت دوران و ذهن آدمی و اجتمع انسانی و وسایل رویاروی فرد و اجتماع پیچیده تر و به همان اندازه و مدیریت درست و بهینه همچنان مشکل تر شده است. از آنجا که خانواده و هستهٔ اولی و پایه ی آموزش آدم است. فراگیری آموزش مدیریت و عمل مدیران خانواده به آنها می تواند موارد زیادی یاد دهد.مدیریت دارای معنی و مغهومی است و مدیر بودن می باشد و مدیر به مفهوم اداره کننده و گرداننده و مدیریت یا گردانندگی و علم و فکر و هنری می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها تماس بگیرید

دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها