کتاب روانشناسی اندیشه های سبز که به دست دمحمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هر انسان می بایست بر پایه و اساس پویایی فکری و ذهنی خود به تفکرات روی آورد و فکرهای خویش را آگاهانه انتخاب نماید نه اینکه کورکورانه در اندیشه های دیگران انجماد یابیم و به اندیشه های خودمان هیچ صحّت و اعتباری ندهیم. دیگران هم همانند ما توانسته اند در تفکرات خطا کنند و پایبند اندیشه هایی ناروا شوند.اندیشه های سبز ما به کاربرد مداوم تفکرات دیگران که به طور قالبی و کلیشه ای درآمده می باشند و محکوم نمی باشیم. ما به اجبار به متوقف کردن در تفکرات و اندیشیدن دیگران و حتّی اندیشمندان و فیلسوان بزرگ نخواهیم بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی اندیشه های سبز تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی اندیشه های سبز