دانلود کتاب معنا درمانی که به دست فاطمه شعیبی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اگر پذیرفته باشیم که دنیایی که ما در آن زندگی می نماییم جهان معانی و مفهوم و نشانه‌ است هر اتفاقی پیامی است واسه ی انسان هوشیار تا آن را خوب ببیند. و پیام نهفته‌اش را درک نماید. اگرافراد میدان دید خود را زیاد کنند تا معنا و ارزش نهفته شده در آن مصیبت را ببینند.خلاء وجود داشته ی پدیده ا­ی بزرگ شده یافته قرن بیستم می باشد. آنچه که آدمی معاصر را تهدید می نماید بی معنی و مفهوم آشکارش از زندگی است و یا بر پایه ی آنچه من اسم گذاری کرده می باشم معنای وجودی دارد که در داخل می باشد.از نگاه و نظر فرانکل در هر مصیبتی معنایی پنهان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معنا درمانی تماس بگیرید

دانلود کتاب معنا درمانی