کتاب کاربرد معکوس شدن در زندگی که به دست پرویز کرمی ثانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر در دو بخش قسمت تدوین نموده است در قسمت نخست به معرفی نظریه معکوس و در قسمت دوم به فایده های کاربردی معکوس شدن در ابعاد گوناگون زندگی پرداخته است. کتاب کاربرد معکوس شدن داخل تمام زندگی به یکی از مهارت های پایه ی مهم در قرن فوق تحت عنوان مهارت معکوس سازی در زندگی اشاره داشته است. بر پایه ی نظرات این کتاب انسانهایی که قدرت معکوس سازی در رفتار و افکارشان را ندارند از سلامت روان برخوردار نیستند. در حقیقت تاکید بر انعطاف پذیری منطقی داشته است. ما می بایست قادر باشیم متناسب با موقعیت ها و شرایط گوناگون حالات روانی خویش را تغییر دهیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاربرد معکوس شدن در زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب کاربرد معکوس شدن در زندگی