کتاب جعبه ابزار سخنرانی که به دست محمد پیام بهرام پور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. مقدمات این اثر فارسی توسط خانم Diane Windingland .نگاشته شده است

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جعبه ابزار سخنرانی تماس بگیرید

دانلود کتاب جعبه ابزار سخنرانی