کتاب یک سبد اندیشه مثبت که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هیچ فردی لیاقت تسلیم شدن شما را ندارد .هیچ هنگام نباید تسلیم شد.انگیزه رشد و تعالی داشته باشیم این کافی و بس است.در هیچ جا تسلیم نخواهیم شد .هیچ چیز بهانه ی تسلیم شدن نیست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک سبد اندیشه مثبت تماس بگیرید

دانلود کتاب یک سبد اندیشه مثبت