کتاب هنر خوب زندگی کردن که توسط آندره موروآ نوشته و به دست دکتر بیدار ترجمه شده است.که دارای دویست و چهل و نه صفحه می باشد. اثری که فارسی برگردانده شده تقدیم به مطالعه کنندگان می‌شود که می‌تواند تا مقدار کافی تاثیر گذار در توسعه دادن درک و فهم عموم در جمع زیادی از مسائل زندگی به حساب آید. نگارنده این اثر را اگر بزرگترین نگارنده ی معاصر فرانسه و جهان مغرب زمین حساب نکنیم می بایست یکی از بزرگترین آنها را بشناسیم که آوازه ی او بر ضد خیلی از نگارنده ها که پس از فوت به وجود آمده همزمان با زندگی او بوده است. آندره موروا در سال هزار و هشتصد و هشتاد و پنج متولد شده است و در سال هزار و نهصد و سی و هشت به افتخار اعضای آکادمی فرانسه انتخاب گشت . اثر راهنمای شیوه ی زندگی و یا هنر خوب زندگی نمودن معلم یک زندگانی مترقی با همه ی خصوصیات تازه آن به حساب می‌رود و هنر اندیشیدن به نظر نگارنده بزرگترین نیرو و بهترین قوا به دست آوردن سعادت است.در رموز دوست داشتن راز زندگانی با سعادت و رمز به وجود آمدن عائله خوشبخت به درستی پدیدار است. برای خرید کتاب هنر خوب زندگی کردن به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هنر خوب زندگی کردن