کتاب اضطراب یکی از رمان های روانشناسی دافنه دوموریه است که به افکار و اتفاقات جاری یک واقعه در یک خانواده می پردازد.رمانی است بسیار تکنیکی اما پر قصه های متفاوت برای هر کاراکتر.برای خرید کتاب اضطراب تماس بگیرید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب اضطراب