کتاب نظریه انتخاب که به دست ویلیام گلاسر نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. اندازه ی مسئولیت پذیری و به رسمیت شناختن و احترام به حقیقت موجود و روش های که واسه ی ارضا نمودن احتیاجاتمان و با دقت به دو عامل پیشین انتخاب نموده ایم که رفتار حاضر ما را تعیین نموده است.کتاب وجود داشته در حقیقت مانیفیست عمال انجام شده ی روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب و حقیقت درمانی در پهنای روانپزشکی و روانشناسی و علوم رفتاری می باشد. تئوری انتخاب یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی می باشد که اعتقاد دارد قدیم ها بر زندگی کنونی ما تاثیرات بسیار زیادی داشته اند اما تعیین کننده رفتار حاضر ما نمی باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نظریه انتخاب تماس بگیرید

دانلود کتاب نظریه انتخاب