پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

کتاب روانشناسی اندیشه های سبز که به دست دمحمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هر انسان می بایست بر پایه و اساس پویایی فکری و ذهنی خود به تفکرات روی آورد و فکرهای خویش را آگاهانه انتخاب نماید نه اینکه کورکورانه در اندیشه های دیگران انجماد یابیم و به اندیشه های خودمان هیچ صحّت و اعتباری ندهیم. دیگران هم همانند ما توانسته اند در تفکرات خطا کنند و پایبند اندیشه هایی ناروا شوند.اندیشه های سبز ما به کاربرد مداوم تفکرات دیگران که به طور قالبی و کلیشه ای درآمده می باشند و محکوم نمی باشیم. ما به اجبار به متوقف کردن در تفکرات و اندیشیدن دیگران و حتّی اندیشمندان و فیلسوان بزرگ نخواهیم بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی اندیشه های سبز تماس بگیرید

کتاب الفبای تغییر در شش مرحله که به دست آرش شیر محمدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اگر خواستار به صورت مستمر و چیزهایی که خواهان را کشف کنید شما مجبورید از ایده های جدید استفاده نمایید. داخل این نوشته در شش فصل مرحله به مرحله الفبای تغییر را به زبانی ساده گفته شده است. عمل کردن به آن در زمانی کوتاه در مطالعه کننده تحولی مناسب ایجاد می نماید.کشف شدگان روش و مسیری است که به پیروزی خواهد رسید. هنگامی شما خودتان و درونتان چیزی که خواسته باشید و سختی خاصی که می خواهید آن ها را حل نموده و تغییر داده را کشف می نماییدزندگی شخصی خود را بهبود داده اید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الفبای تغییر در شش مرحله تماس بگیرید

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت که به دست احمد بیانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. درباره ی روانشناسی مدیریت تعاریف گوناگون و حتی برداشت هایی تا حدودی تفاوت داشته ارائه داده اند از نمونه های جمع شده و اشاراتی که از آنها سخن رفت می توان نتیجه گرفت. به یقین یک اینگونه مطالعه ای به ما ممکن بودن می دهد تا در حل سختی ها مدیریت از یافته های روانشناسی مدد بگیریم و با استفاده از نظریه های آن و به تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت پرداخته باشیم و گره های آن را باز نماییم . روانشناسی مدیریت است که آن را شاخه ای کاربردی از دانش روانشناسی تلقی می کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روانشناسی مدیریت تماس بگیرید

کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها که به دست ابراهیم رزاقی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که پیشینه ی تاریخی بسیاز زیادی دارد با گذشت دوران و ذهن آدمی و اجتمع انسانی و وسایل رویاروی فرد و اجتماع پیچیده تر و به همان اندازه و مدیریت درست و بهینه همچنان مشکل تر شده است. از آنجا که خانواده و هستهٔ اولی و پایه ی آموزش آدم است. فراگیری آموزش مدیریت و عمل مدیران خانواده به آنها می تواند موارد زیادی یاد دهد.مدیریت دارای معنی و مغهومی است و مدیر بودن می باشد و مدیر به مفهوم اداره کننده و گرداننده و مدیریت یا گردانندگی و علم و فکر و هنری می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها تماس بگیرید