کتاب جرعه ای از چشمه توحید که به دست مسلم شوبکلایی نوشته شده است.ابن­ ابی­ العوجاء یکی از ملحدین و ماتریالست­ های مشهور دوران امام ششم در واقع یکی از شاگردان امام صادق که از صحبتها و کفرآمیز ابن­ ابی­ العوجاء ناراحت و عصبی شده بود گفت اگر از دوستان و یارهای جعفر بن محمد صادق می باشی او هیچوقت با ما اینطور صحبت نکرده است و با روش تو با ما مجادله نخواهد نمود. او صحبتهای ما را زیادتر از آنچه به گوشت رسیده است اما در مقام صحبت هیچ وقت فحشی به ما نداده است و در جواب به کلام ما حالت حمله به خود نخواهد گرفت. او همواره صبور و باوقار و دانا و استوار است. تهمت زدن و سبکی و شتاب در اخلاقش ندیده ام . او به صحبت ما گوش داده و به ما خوب دقت می نماید تا موجباتمان را بداند و هر آنچه نیرو بر استدلال داریم بازگو کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جرعه ای از چشمه توحید تماس بگیرید

دانلود کتاب جرعه ای از چشمه توحید