کتاب عزاداری های نامشروع درباره آیت الله جبل‌عاملی  که پس از رویت از تعدادی از محافل عزاداریمملو از خرافات  و شاتباهات کوشید تا این مجالس را بصورت درست بیان و اصلاح نمای.این کتاب به تعریف مجالس درست عزاداری و انتقاد محافل نادرست عزاداری می پردازد.برای خرید کتاب عزاداری های نامشروع تماس بگیرید

دانلود کتاب عزادارهای نامشروع