پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

یک فرصت طلایی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
یک فرصت طلایی نوشته هانس ابراهامسون
توضیحات

...زندگی و بقاء در یک دنیا آشوب‏زده تعارض ‏آمیز، بدون وجود داشتن هرگونه اقتدار مرکزی، مستلزم آن است که واحدهای ملی به صورت سلسله مراتبی سازمان یابند.در اینجا به نوعی زنجیر فرماندهی جهت اطمینان از بقای دولت نیاز است.در اصل، معمای امنیت سیاستهای نظامیی نیمه مجهزی را برای دولت توجیه‏ می‏کند. با وجود قبول حالت سلسله مراتبی که حاکی از تفاوت در ساختار اجتماعی و روابط قدرت است، در اندیشه واقعگرایی عناصری وجود دارند که همگرایی و یکنواختی را ترغیب می‏کنند. در نگاه واقعگرایی تاریخ خود را تکرار می‏کند.براساس این تحلیل، با وجود آنکه انواع نظام های بین ‏المللی، از یونان باستان گرفته تا نظام دولت های اروپایی قرون وسطی و ... دستخوش تغییر شده ‏اند، ولی پایه و اساس امور جهانی دگرگون نشده است.بدین ترتیب، انگیزه ‏های انسانی مشابه است؛و خشونت نیز همچنان به صورت یک منبع ثابت باقی می‏ماند. مجموعه این بررسی ها حاکی از جهان‏بینی مادی واقعگرایی است، زیرا قدرت به طور عمده در شکل مادی ظاهر شده و استفاده از نیروی فیزیکی برای نجات و بقاء ضروری است....

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.