کتاب زندگی و مرگ جان شاه که توسط ویلیام شکسپیر نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه حمیدرضا ابراهیمی انجام گرفته است. جان شاه یا کینگ جان همان شاه مشهور داخل افسانه رابین هود می باشد که برادر ریچارد شیردل است. نمایش نامه شکسپیر هم به زمان پادشاهی آن و نقشه های شوم و توطئه درباریان پرداخته است و همچنان نظری هم به دربار فرانسه و فیلیپ داشته و جنگی که در آخر منجر به از بین رفتن جان شاه شده است.این نوشته نخستین نمایش نامه تاریخی شکسپیر می باشد که در ظاهر سی سال پس از نگاشتن چاپ می شود و به سبب برخی از جملات شعار گونه ی او معروف شده است.که نمایشی میهن دوستانه می باشد. اثر بدی نمی باشد من شخصا از اینگونه نمایشها هنگامی می توانم لذت ببرم که درباره ی رویداد تاریخیش اطلاع داشته و کامل دانسته باشم چه اتفاقاتی و چه رخ داده است و بعد درگیر ادبیاتش شوم.به این دلیل که هیچی درباره ی پادشاهان انگلیس نمی دانم آن اندازه درگیر فهم روند تاریخی داستان می باشم که مجالی برای درک ادبی نمی ماند .

برگرفته از بست بوکز