پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده نوشته محمدرضا فرج مشایی - علی بیاتی - مهدی ابراهیمی
توضیحات

در کتاب استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده است و اين سند، ويرايش دوم اين استاندارد مي باشد و بر اساس كار ويرايش پيشين آن ايجاد شده است. اين سند مفاهيم بسياري را گسترش مي دهد و درمورد زيرساخت ها و فرآيندهاي ضروري براي انجام اثربخش مديريت ارزشِ كسب شده، اطلاعاتي را فراهم مي كند. ويرايش دوم به طوركامل تغيير شكل داده شده است تا در آن از يك رويكرد فرآيندي پيروي شود. استاندارد عملي مديريت ارزشِ كس بشده زيرمجموع هاي از شيو ههاي مديريت پروژه را تعيين مي كند كه براي مديريت ارزشِ كس بشده مورد استفاده قرار م يگيرند. استاندارد عملي مديريت ارزشِ كس بشده ي كسري واژگان عمومي را ترويج مي كند. تعاريف لغات كليدي با واژه نامه [يكپارچه] 1 همسو م يباشد، هرچند كه تمام لغات و واژگان استفاده شده در اين استاندارد در واژه نامه [يكپارچه] وجود ندارند. هدف از توسعه اين استاندارد اين نيست كه استاندارد كاملاً جامعي باشد. متدولوژيها و ابزارهاي مختلفي براي پياد هسازي فرآيندهاي تشريح شده در اين استاندارد وجود دارد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.