پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

جادوی کار پاره وقت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ر آن
توضیحات

در کتاب جادوی کار پاره وقت ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮ��"ﻘﯿﺖ در ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، راه ��'ﺮي، رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻗﺎ��'ﻠﯿﺖ ا��"ﺮاد ��'ﺮاي ھﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن و ﻛﺎر ��"ﺮوھﻲ اﺳﺖ، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ھﺎ ��'ﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﯿﻮه ھﺎي ﺗﺠﺎرت ﻧﻮﻳﻦ، ��'ﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي، ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻗﺎي ﺟﯿﻢ ران ��'ﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ و ﻣﻮ��"ﻘﯿﺖ در ��'ﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﺷ��'ﻜﻪ اي ﻣﻲ ��'ﺎﺷﺪ. جيم ر آن در مزرعه اي واقع در شهر آيداهو ايالات متحده ي آمريكا به دنيا آمده است. وي دانشجوي انصرافي دانشكده ي برآن واقع در ايالات مينسوتاي آمريكاست. او به مدت چهار دهه است كه به ديگران آموزش «راه بري»، «رفتارشناسي انسان»، «ارتباط مؤثر» و «موفقيت تجاري» مي دهد. او تا به حال به صورت مستقيم و غير مستقيم، چهار ميليون نفر را در سراسر دنيا آموزش داده است. وي به عنوان يكي از بزرگترين متفكران تأثير گذار و فيلسوفان تجاري زمانه ما شناخته مي شود. او به صدها نفر از مديران عال رتبه ي بزرگ ترين شركت هاي آمريكايي، آموزش داده است. در اين كتاب بيشتر با آموزش هاي او آشنا مي شويم

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.