پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

شبکه فریب

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
شبکه فریب نوشته مارک کرتیس
توضیحات

در کتاب شبکه فریب که اثر سومین از نمونه جمع آوری شده ی غرب شناسی انتشارات سروش است که نویسنده با نگاهی مستقل از عملکرد احزاب حاکم و با استفاده از منابع و مدارکی فراتر از ادعاهای رسانه های غالب و با گشودن پرونده ها برنامه ها و نقشه های دولت، واقعیت نقش انگلستان در گذشته و حال دنیا را نشان می دهد. این اثر با مستندات خود خطاب به مردم انگلیس می گوید که باید خود را از قید و بند شبکة گزارش ها و تحلیل های ابهام زا و مخدوش کنندة حقیقت و فریب هایی که نخبگان کشورشان مسبب آن هستند، آزاد کنند و بدانند که نوعی خباثت خاص انگلیسی در پشت زبان دیپلماتیک و ظاهر سیاست گذارانشان سنگر گرفته است. نویسنده با بیان چندین داستان از مداخلات گذشتة انگلستان مانند پروندة دخالت در ایران، مالزی، گویان و کنیا، نشان می دهد که این دخالت ها ویرانگرتر از آن چه که تا به حال تصور می شد، بوده اند. مارک کرتیس معتقد است نظامی عقیدتی در انگلستان حاکم است که اجازه نمی دهد مردم، نقش واقعی انگلستان را در دنیا ببینند و نخبگان نیز با تسلط بر این نظام می توانند به راحتی سیاست هایی را که به سود خود و به زیان منافع مردم است را دنبال کنند. نویسنده روشنفکران لیبرال را در انگلستان در بافته شدن تار و پود شبکة فریب و دغل کاری مقصر می داند و معتقد است انگلستان نقش امپریالیستی خود را حفظ کرده است؛ و شریک قدرت جهانی امریکا است و می کوشد تا اقتصاد جهانی را به گونه ای سامان دهد که منافع شرکت ها و بنگاه های بزرگ غربی در آن لحاظ شده باشد؛ و جایگاه سیاسی مستقل انگلستان یعنی (نخبگان سیاسی) در دنیا را ارتقا دهد و همچنان یک قدرت بزرگ باقی بماند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.