کتاب بازیها

کتاب بازیها اثر اریک برن
شرح

مشاهده دقيق فعاليت هاي اجتماعي في البداهه، كه بيشترين اثر را در انواع خاصي از گروه هاي روان درماني داشته، چنين آشكار مي كند كه گهگاه حالات و ديدگاه ها و لحن صدا و كلمات و ساير جنبه هاي رفتار مردم تغييرات قابل توجهي پيدا مي كند. اين تغييرات رفتاري اغلب با تغييرات احساسي همراه است. در هر فرد، مجموعه اي از الگوهاي رفتاري خاص معرف يك حالت رواني اوست، حال آن كه همين فرد در حالت رواني متفاوتي الگوي رفتاري ديگري بروز مي دهد كه غالبا متناقض با قبلي است.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید