سیره جلال‏ الدین

سیره جلال‏ الدین یا تاریخ جلالی
شرح

سیره جلال‏ الدین یا تاریخ جلالى ترجمه فارسی آن با عنوان سیرت جلال ‏الدین منکبرتى که توسط شهاب‏ الدین محمد خرندزى زیدرى نسوى درباره سرگذشت سلطان جلال‏ الدین پسر سلطان محمد خوارزمشاه، به زبان عربى نگاشته شده است. مهم‏ترین اثر نسوى، «سیرت جلال‏الدین مینکبرنى» است. وى، جوینى و جوزجانى، سه تن مورخى بودند که در هنگام حمل مغول، در خراسان و ماوراءالنهر مى‏ زیستند و بسیارى از وقایع این دوران را شاهد بوده یا از افراد نزدیک به واقعه کسب اطلاع کرده‏ اند. سیرت جلال‏ الدین خوارزمشاه در حقیقت سرگذشت پسر سلطان محمد خوارزمشاه و شرح یازده سال از این دوران؛ یعنى از آغاز حمل مغول تا مرگ سلطان جلال‏ الدین، و خاطرات شخص نسوى از رویدادهاى این دوران است. در این میان، مؤلف در مواردى به سابقه بعضى از وقایع در دوره‏ هاى پیش از آن؛ یعنى زمان حکمرانى سلطان محمد اشاره نموده و اطلاعات ارزشمندى در این خصوص عرضه کرده است.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید