جواهر الاخبار

جواهر الاخبار نوشته بوداق منشی قزوینی
شرح

جواهر الاخبار اثر بوداق منشى قزوینى، تاریخ عمومى است که رویدادهاى مختصر عالم و ایران از ابتداى آفرینش تا زمان مؤلف را بیان مى‏کند. کتاب به زبان فارسى بوده و در سال  ٩٨۴ ق به نگارش رسیده است و محسن بهرام نژاد، بخشى از آن که مربوط به تاریخ ایران مى‏باشد را در سال  ١٣٧۵ ش با عنوان « جواهر الاخبار : بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال  ٩٨۴ ق » گردآورى و تصحیح کرده است. انگیزه مؤلف، آرزو و ذوق او در نگارش تاریخ بوده است. آنچه باعث اهمیت کتاب گردیده، آن است که مطالب، تنها شرح حوادث و رویدادهاى تاریخى نیست، بلکه مؤلف تا اندازهاى مسائل اجتماعى و اقتصادى زمان خود را توصیف نموده است. ساختار : اصل کتاب، در یک دیباچه، دو مقدمه و یک خاتمه ارائه شده؛ ولى کتاب حاضر که با مقدمه مصحح آغاز شده، در بردارنده قسمت چهارم از مقدمه دوم و خاتمه است که شامل حوادث تاریخى ایران در روزگار دو سلسله قراقویونلو و آق قویونلو و همچنین بیان ظهور و بسط قدرت سلسله صفویه تا آغاز سلطنت شاه اسماعیل دوم مى‏باشد. قسمت چهارم، در دو فصل ارائه گردیده است. مؤلف شرح آفرینش عالم و آدم و وقایع روزگار سلاطین پیش و پس از اسلام را به اختصار آورده، اما رویدادهاى زمان خود را که معاصر با عهد صفوى است با تفصیل بیشترى بیان کرده است. سبک نگارش، به پیروى از سنت ادبى رایج در عهد صفوى صورت گرفته است به گونه‏اى که آرایش عبارات با کلمات مصنوع، ذکر القاب، عناوین، تعارفات بسیار و استفاده از آیات، احادیث، روایات، حکایات و اشعار از ویژگى‏هاى کتاب است.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید