خریدار کتاب دست دوم در شمال تهران بدین معنی است که ما در مناطق تهران بزرگ در محله های متفاوت نمایندگی متفاوت داریم.

و خریدار کتاب میبایست در اسرع وقت در محل کتابخانه و کتاب دست دوم حضور یابد. فرض بفرمایید شما قصد فروش کتاب دست دوم دارید و با کتابفروشی تماس میگیرید که در یافت آباد آیا برای رسیدن به کتابخانه شما در زعفرانیه براحتی اعزام میشود اگر هم اینکار را کند باید بداند کتابها چقدر ارزشمند است و لیست دهید یا عکس و ایا در ترتفیک تهران کی برسد.

همین تعریف در دیگر مناطق تکرار میشود اگر شما در شرق تهرانی مثلا تهران پارس براحتی اعزام یک کتابفروش از صادقیه میسر نیست و بلعکس از تهرتانسر کتابخانه ای باشد و با کتابفروشی در رسالت تملس بگیریم.

پس خریدار کتاب در شرق باید از شرق تهران باشد

خریدار کتاب در غرب تهران باید از محله غرب تهران باشد

همینطور خریدار کتاب در شمال تهران باید از شمال تهران باشد.ولی این بدین معنا نیست که کسی که میدان انقلاب نمی تواند بیاید شمال تهران اما عقلانی تر است کسی که خودش در میدان تجریش براحتی در زعفرانیه یا الهیه یا فرمانیه و بطور کل شمیرانات حضور داشته باشد.

ما خریدار کتاب دست دوم در شمیرانات هستیم بله بالاترین خریدار کتاب دست دوم در منطقه و اگر در دیگر مناطق تهران باشید کارا کتاب 11 نمایندگی دارد که به محل شما در کمتر از نیم ساعت اعزام میشود.