پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب هنری

قفسه کتاب های هنری شامل نقاشی و کتب هنری

...................................................................................................

دانلود کتاب نقاشی نوین اثر احسان یار شاطر

 

 

 

در میان هنرها ، هنر نقاشی در ایران جان گرفته است و بشکفتن و بالیدن روی نهاده، قریحه های جوان وطبع های زنده و بیدار در راه این هنر بکار افتاده و هر چندگاه نمونه های تازه از آثار هنرمندی که بی خبر از دیگران طریق خود را جسته و یافته است چشم هنر دوستان را روشنی میبخشد ...

پس از انحطاط نقاشی ایرانی از اواخر دور تسفوی، این نخستین باری است که در هنر نقاشی ایران آثار جنبش و حیات واقعی دید میشود؟ و نیز شاید نخستین باری است در ایران که نقاشی از راه باريك خود بدر آمده و قدم در شاهراه گذاشته و دامنه حوالی را که تصویر و بیان می کند وسعت داده و در پی آنست که با هنرهای اساسی ایران ، شعر و معماری و موسیقی ، پهلو بزند. نگار گر امروز چنانکه باید پیرو شیوه نو است و در بی سواد برداشتن از طبیعت نیست. در پی آنست که احساس اصیل و نیرومندی را که در خاطرش نقش بسته آشکار کند و شکل ببخشد.

در این مقصود از همه نقشهای عالم از خطوط و رنگهای گوناگون و ترکیب صورتهای طبیعت مدد می طلبد. او را بکار آید بهم می پیوندد . غم آن ندارد که بعضی شکلها در دستش می شکند و رنگها از راه بدر میرود و خط مستی میکند و زنده و بیجان در هم می آمیزد. اگر جلوه رنگهاست که خاطر او را از کف برده ، رنگ بر عالم می باشد و منظری از عشق و عشوه و غوغای رنگها میسازد ، و یا غم وجود را در دل رنگهای تیره و پردرد می نشاند، و یا در هستی رنگها نشانی از عالم بیخودی و بی خبری بدست می دهد . اگر رمز خطهاست که او را در خود کشیده است دل از زوائد می پردازد و کشفها و دریافتهای تازه خود را از عالم خطوط برای ما ارمغان می آورد.

با دو خط که نمودار ابرو و بینی است جوهر چهره ای را آشکار می کند، با چند گردش قلم آن سادگی باطنی را که در اشکال پیچیده و دشوار طبیعت نهفته است بما می سپرد. اگر نکته ای در دلش رخنه کرده و او را آرام نمیگذارد ، آن نکته را خواه صورتی باشد و خواه حالتی ، بعد گونه مکرر میکند و همه عالم را جلوه گاه آن نکته می سازد تا ما نیز بآن نكته كه كوچك مینمود خو میکنیم و بعالم ژرف و پهناور آن پا می گذاریم.

اگر طبع خیال انگیز داشته باشد و دست در کام نهانخانه خاطر کند، نقشهای بدیع در برابر دیدگان ما می گسترد : یکجا عالمی مسحور چون عالم رویا می آفریند و یکجا ، چون شاعران ، حد و بند را از اشیاء بر می گیرد و تصور را آزادی می بخشد و چهره ظاهر و صورت باطن را در هم می آمیزد و صورتی که بدیده ظاهر بین غریب می نماید نقش می کنند .

اگر شوخ طبع و لیزیین باشد ، اجزاء وجود را بیازی ترکیب می کند و نکته های طنز آمیز خطوط و رنگها را بکنایه و اشاره آشکار می سازد. تماشاگری که بی خبر از کوشش نقاش همه در پی صورتی زیبا یا منظره ای طبیعی است راه خطا میرود و از کار اقاشان امروز طرفی امی شدند. نقاشان بزرگی نیز که صورت زیبائی از انسان و طبیعت ساخته اند. آن همه را ساخته اند تا آنی را که در طلعت مضمون بافته اند بازگو کنند. اما بی گمان تنها فرار از تقلید طبیعت و در هم ریختن اشکال و خطوط نیز کسی را در صف نقاشان اصیل و خلاق قرار نمیدهد.

 

برای خرید کتاب نقاشی نوین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب اطلس خط: تحقیق در خطوط اسلامی اثر حبیب الله فضائلی

 

پیدایش در راه تعامل مراحلی را نموده و در طی قرنها تدریجا از صورت های ابتدائی و ناقص بصورت کامل و یا کا متر گرائید
تا بصورت امروز می درآمده است .
ا اینجا دست دار مختصری از نظرات منم باز گناهانی کا نظام ملف دادن کره و تاریخ آمدات براوه بطور کلی از آغاز دوره اسلامی تا زمان حاضر شش دوره تطور پیش آمده است و اشخاص نام آوری این
منفعت تخلی پیش آهنگ و پیشقدم بوده اند و ا نطور ابتدائی - خط کوفی ابتدا بی نقطه بود بدون حرکات فته دختمه وکنسرو و عاری از اعراب و ضوابط این نقیصه کار خواندن را شکل میاخت اول کسی که حرکات را بصورت نقطه ابداع کرد ابوالاسود والی ۹۱ توی شاگرد حضرت من مرتی ایران نام بود که تقسیم دستور آن حضرت باین کار رهبری شد ، و نقطه گذاری حروف در اواخر بنی امیه (محمدعبد الکن، دست نصر بن عاصم ویکی بن معمر بوجود آمد . حرکات نوابط نزدیک -
مشکل امروز بدست خلیل بن احمد ( ۱۷۰ ه ق ) وضع گردید . - تطور عظیم - از اوا طر بنی امیه و اوائل خلافت عباسیان تا قیام خوفت مامون از نیمه دوم قرا بال هجری تا اوائل قرن سوم خود به دو دوره متمایز منفسم بهت یکی دور و پیش از مامون که دوره تخون اخترت و ایجاد اقلام است . و دیگری دوره خلافت مامو که هم دور ها ایجاد دسته بندی اعلام و هم تند با انتخاب بوده است و این تطور خطوط چندی بدست امثال قطبه ضحاك ، اسحاق ، ابراهيم ويوسف شهری - اعده ای از مردم عراق بنام و زاقان پیدا شده است به بیقرار :

آثار جلو و حال این است که ابنیه باستانی دیار مارا زیب زینت ایران بخشیده و مجموعه های خالی یا جانا ایران جهان اجا و دانه راست گویای این حقیقت است که طبع زیبا پسند ایرانی آنچه باید در بین راغب بال میباشد و نیرو زنگ لطف قیقی که آثار این امر عاد و علیرضا عباسی دیر انتا خط خط ، نوازشگران جان میشود مارا این که هم در تاریخ هنرایران رهنمون میگیرد که دستی
ر این شیرین کار و خارش آنا خود از نوعی اخلاص ایمان و جدانی پاک مد و یا گرویدند. اگر د فلق ابداع برخی از رشته های بستری پاره ای ملاحظات وجود داشته در برابرآن باعت و علوم زیبا نوشتن یک یا کلام الی از دیر باز موجب تمتع از مواهب صوار به است طبیعه ماید هنری خدا وندان فوق بیشتر وقت خوشنویسی شده و ابتکار حسن بلیت در نگارش متر آن دمیاشت وروایات معصومین علیم اسلام نوعی عادت نیایش پایگاه ادرس بریالی بشمارمیرود. نظر همین جبات منم معنی آفرینان و کار خانیکو را جمال میدانستند و با اعتقاد آنان
خوش نویس حکیم اکمال و دوخت بر امال
بنابر آن آورده است از تجربه و نایت بیش از پیش به مردم شناسی آنها ز رنگ در بیست با صدور فرمان مایونی درباره چاپ قرآن به سوی بخط استاد احمد نی ریزی و نیز با تشریف فرمائی به نمایشگاه خط و ابراز مرحمت بخوشنویسان کمال عنایت شاما نه رانسبت نخنه و زیبا نویسی ابراز فرموده اند. اما تمام اهمیتی که انواع خط درا در فرهنگ و تمدن ایرانی داشته نویسندگان مولفان و هنرمندان این سرزمین کتر تحقیق این باره تاریخ خط سرگذشت خوشنویسان بندی انتها برند و اشتهایم رو میزاجی اصفهان تحقیقات استاد فیده های این چنین گیر متقی که این را کاهانی برداشته اند باید ایده انتقام گریست تا تاریخ خط و خوشنویسی کشور پینا ایران ان قابل مطالعه ذوق انجیر است ه این آثار معد واشنگی نبرد دوستان افرو نتواند نشاند. آقای جریان فضائی دی خو د بیرتمانهای اصفهان که از زیبانویسی چند نوع خطا بر مسند میباشد ای آراست و انواع خط اسلامی ایران تاریخ پیدایش هرکدام خوشنویسان هم هر یک از شیوه ای خاطر معرفی نمود و انجمن آثار فی ایان نیز اشا دوستی و سعه صدر بنزین جا نے اقبال پرداخت نموده اند تا مقارن گزاری بین چهارو پانصترین سال بنیان گذاری شا منت ھے ایران، بدست از بابت انشر فضل کمال برسد این اقدام مور انجمن مذکور موجب کا شکرو امتنان است .

 

 

برای خرید کتاب اطلس خط: تحقیق در خطوط اسلامی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب با اردشیر محصص و صورتکهایش

 

 به نمایشگاه اردیشر محصص رفته بودم که با قلم موهایش و مدادش در خطی از خطوط جبهه که اول و دوم و سومش بر من معلوم نیست.و یا من صلاحیت تقدیر و تعیین آن را ندارم مبارزه می کند.نمیدانم من اورا در کنار خودم و تصویرهایش احساس میکنم و یا او خود را در کنار من و نوشته هایم.
بهرحال برای من که به تصویرهای او نگاه میکردم ادمهایش مهم بود.هنر محصص را در آفرینش و یا باز آفرینش دلقک های او باید جست و جو کرد که با صمیمیت لجوجانه انها را یکجا با دنیاهایشان با دنیاهایی که با استفراغ و غثیان یک ادم سم خورده بیشتر شباهت دارد بازگو میکند.
هنر بزرگ محصص در همین آفرینش و باز آفرینش است در جائی است که او در این صداقت عارفانه برای خودش دست و پا کرده است.
محصص با تمام احساس و شعذور یک انسان زنده و صاحبدل در کوچه ها و در کنار ادم ها و در متن اشیاء و در فضای زندگی روزانه محیط خود قدم بر میدارد.
صورتکهایی که محکوم یا حاکم بایدئ بداوری احساس هنرمند ما بنشیند.تا اورا در باز افرینش صورتکهای انسان نما یا انسانهای صورتکی تماشا کنند.

محصص در هنر خود به تصویر انسانها بیش از خطوز آفریننده محیط اهمیت میدهد و این خود دلیل تعهد و مسئولیت او در آفرینش هنری اوست و من خود را در این نقطه بیش از هرجا و بیش از همیشه در کنار او احساس میکنم.
ادمی که در تمامیت وجود خود از دل و روده محیط استفراغ میشود و در همان محیط خود را محکوم به لولیدن و لمیدن میکند.
محصص ابتذال چنین موجوداتی را نشان میدهد بدون اینکه انها را در مرز حاکم و محکوم متوقف کند.
انسان در کنار انسان یا قابل ستایش است یا قابل تنفر.

دیگر گرگ خانه و قرنطینه ای وجود ندارد.انکه در متن خوشبختی و فلاکت و گرسنگی از سیری به دلزدگی و تهوع میافتد و انکه در کنار رفاه و خوشبختی به گرسنگی و اسارت میگذراند هر دو نفرت انگیز و رقت بارند

برای خرید کتاب با اردشیر محصص و صورتکهایش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

کتاب آموزش خیاطی که توسط زهره عباسی نوشته شده است.که دارای چهل ودو صفحه می باشد.خانم های ایرانی از زمان کهن با هنر خیاطی آشنا بوده و در تمام زمان در خانواده نقش تاثیرگذاری را ایفا نموده اند و با هنرهای دستی خویش به اقتصاد خانواده کمک بسیار زیاد و چشمگیری نموده اند . همانطور که می دانید در یادگیری خیاطی شیوه هایی موجود است. خیاطی بدون داشتن الگویی است و یکی از مشخصات این روش ساده بودن آن بوده برای آنکه یادگیری آن بسیار تند و کم هزینه تر است و بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. به این سبب بیشتر زنانی هستند که دوست دارند به شیوه ی ساده و یا بدون الگو این هنر را زودتر تر یادگیرند. اثر آماده شده نگاشته ی زهره عباسی شما را با آسودگی و با تصاویر گوناگون با هنر خیاطی آشنا می سازد.خیاطی از هنر های زیبای صنعتی می باشد و خواهد توانست یکی از مهارت های ارزشمند در خانواده به حساب آید. هر شخصی که قادر باشد در اندازه ی رفع نیاز خود و خانواه خود از این آگاهی استفاده کند و آن را با دقت و حوصله بیاموزد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش خیاطی تماس بگیرید.