پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

نقاشی نوین

موجود
3,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نفیس

کتاب نقاشی نوین اثر احسان یار شاطر
توضیحات

کتاب نقاشی نوین اثر احسان یار شاطر دو جلدی

 

در میان هنرها ، هنر نقاشی در ایران جان گرفته است و بشکفتن و بالیدن روی نهاده، قریحه های جوان وطبع های زنده و بیدار در راه این هنر بکار افتاده و هر چندگاه نمونه های تازه از آثار هنرمندی که بی خبر از دیگران طریق خود را جسته و یافته است چشم هنر دوستان را روشنی میبخشد ...

پس از انحطاط نقاشی ایرانی از اواخر دور تسفوی، این نخستین باری است که در هنر نقاشی ایران آثار جنبش و حیات واقعی دید میشود؟ و نیز شاید نخستین باری است در ایران که نقاشی از راه باريك خود بدر آمده و قدم در شاهراه گذاشته و دامنه حوالی را که تصویر و بیان می کند وسعت داده و در پی آنست که با هنرهای اساسی ایران ، شعر و معماری و موسیقی ، پهلو بزند. نگار گر امروز چنانکه باید پیرو شیوه نو است و در بی سواد برداشتن از طبیعت نیست. در پی آنست که احساس اصیل و نیرومندی را که در خاطرش نقش بسته آشکار کند و شکل ببخشد.

در این مقصود از همه نقشهای عالم از خطوط و رنگهای گوناگون و ترکیب صورتهای طبیعت مدد می طلبد. او را بکار آید بهم می پیوندد . غم آن ندارد که بعضی شکلها در دستش می شکند و رنگها از راه بدر میرود و خط مستی میکند و زنده و بیجان در هم می آمیزد. اگر جلوه رنگهاست که خاطر او را از کف برده ، رنگ بر عالم می باشد و منظری از عشق و عشوه و غوغای رنگها میسازد ، و یا غم وجود را در دل رنگهای تیره و پردرد می نشاند، و یا در هستی رنگها نشانی از عالم بیخودی و بی خبری بدست می دهد . اگر رمز خطهاست که او را در خود کشیده است دل از زوائد می پردازد و کشفها و دریافتهای تازه خود را از عالم خطوط برای ما ارمغان می آورد.

با دو خط که نمودار ابرو و بینی است جوهر چهره ای را آشکار می کند، با چند گردش قلم آن سادگی باطنی را که در اشکال پیچیده و دشوار طبیعت نهفته است بما می سپرد. اگر نکته ای در دلش رخنه کرده و او را آرام نمیگذارد ، آن نکته را خواه صورتی باشد و خواه حالتی ، بعد گونه مکرر میکند و همه عالم را جلوه گاه آن نکته می سازد تا ما نیز بآن نكته كه كوچك مینمود خو میکنیم و بعالم ژرف و پهناور آن پا می گذاریم.

اگر طبع خیال انگیز داشته باشد و دست در کام نهانخانه خاطر کند، نقشهای بدیع در برابر دیدگان ما می گسترد : یکجا عالمی مسحور چون عالم رویا می آفریند و یکجا ، چون شاعران ، حد و بند را از اشیاء بر می گیرد و تصور را آزادی می بخشد و چهره ظاهر و صورت باطن را در هم می آمیزد و صورتی که بدیده ظاهر بین غریب می نماید نقش می کنند .

اگر شوخ طبع و لیزیین باشد ، اجزاء وجود را بیازی ترکیب می کند و نکته های طنز آمیز خطوط و رنگها را بکنایه و اشاره آشکار می سازد. تماشاگری که بی خبر از کوشش نقاش همه در پی صورتی زیبا یا منظره ای طبیعی است راه خطا میرود و از کار اقاشان امروز طرفی امی شدند. نقاشان بزرگی نیز که صورت زیبائی از انسان و طبیعت ساخته اند. آن همه را ساخته اند تا آنی را که در طلعت مضمون بافته اند بازگو کنند. اما بی گمان تنها فرار از تقلید طبیعت و در هم ریختن اشکال و خطوط نیز کسی را در صف نقاشان اصیل و خلاق قرار نمیدهد.

 

 

خرید کتاب نقاشی نوین اثر احسان یار شاطر

 

آنچه هنرمند اصیل را ممتاز می کند و فاداری به دید و احساس و شیوه ای شخصی است. نقاش اسیل عالمی خاص خود دارد و گرفتار آن عالم است . نقاشی که در فغان قلمش نشانی از شور گرفتاری نیست در حریم نقاشان اصیل راه ندارد. همین گرفتاری و دلدادگی است که اعتماد و اطمینان خاطر می آورد. آنکه عاشق است بمطلوب دیگران نظر ندارد و از سرزنش بی خبران و مدعیان نیز نمی هراسد. به سر در پی مقصود میرود و نقش دلخواه را بهزار گونه بر پرده می ریزد. آنچه هنر دوستان را نوید میدهد اینست که بسیاری از نقاشان جوان راه مقصود را با اعتماد و قوت دل می سپرند و تردید و شرمندگی دست آنها را سست نمیکند. در پناه این اعتماد در یافته اند که معشوق خانگی نیز زیباست و شیوه تو که از مغرب رسیده است جز جامه ای بر پیکر خیال و احساس واقعی نقاشی نیست .

در یافته اند که در زیر آسمان آبی و آفتاب درخشان ایران و در هنر و فرهنگ کهنسال این سرزمین هزاران نقش بدیع هست که میتواند خاطر نقاش را بخود مشغول سازد و قلم او را شوق زندگی ببخشد. اگر صورت نقاشی مصر و عراق و شام نمی شناسد و پیرو شیوه جهانی است، مایه و مضمون آن میتواند از زندگی و محیط خاص نقاش و تجارب فردی وی سرچشمه بگیرد .

شیوه نقاشی در هر دوره مانند شیوه فکر و زندگی تابع تمدنی است که در آن دوره چهره است. در عهد ما این چیرگی نصیب تمدن غربی است، شاخ و برگه این تمدن که ریشه آن از تمدنهای کهنتر خورش یافته ، اکنون بسرزمینهای دور دست و کهنسال سر کشیده و بر آنها سایه افکنده . تمدنها نیز چون افراد در گذرند و نوبت پنجروزه دارند. از اینرو اهل غیر تا جای ملال ایست ، بخصوص اگر در عین آنکه دوستدار خانه خودیم پیوند خویش را باهمه نوع بشر نیز بیاد آوریم و پیروزی امروز دیگران را با یاد پیروزی گذشته خوش بخوشرویی بپذیریم .

در میان کتاب های که سالیان دراز انتسارات امیر کبیر چاپ نموده است به جرات کتابی بی ارزش پیدا میشود اما در میان این کتاب های خوب چاپ شده انگشتماری بسیار ارزشمند هستن که یکی از این کتابها در سال چهل پنج توسط احسان یار شاطر به چاپ رسید عنوان این کتاب نقاشی نوین بود که در دو جلد راجع به نقاشی همراه با تصویر صحبت نموده است این کتاب دارای شصت و سه جلد تابلو ی رنگی و دویست و چهل و شش تصویر است که دوره کوبیسم الی پاپ آرت بتصویر کشیده شده است مجلد نخست تحت عنوان از امپرسیونیسم تا کوبیسم و مجلد دوم شمل میوشد با عوان از دوره کوبیسم تا پاپ آرت
.حال این کتاب چرا در قفسه کتاب نفیس قرار گرفته اول بدلیل جلد سلفون شکیل و دوم محتوای نفیس و ارزنده و سوم نایاب بودن کتاب.برای خرید کتاب نقاشی نوین  سال هزار سیصد و چهل و پنج نماس بگیرید

خرید کتاب نقاشی نوین اثر احسان یار شاطر دو جلدی انتشارات امیرکبیر چاپ اول شامل جلد اول از امپرسیونیسم تا کوبیسم و جلد دوم از کوبیسم تا پاپ آرت

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.