پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

زندگی نامه و خاطرات

 نامه دانلود کتاب زندگی نامه ,دانلود کتاب خاطرات,دانلود کتاب بیوگرافی افراد مشهور

دانلود کتاب ظهور تیمور اثر عباس اقبال آشتیانی

 

تیمور به تاریخ ۲۵ شعبان سال ٧٣٦ قریب پنج ماه بعد از فوت سلطان ابوسعید بهادرخان در قریه خواجه ایلغار از قرای کش تولد یافت و ایام خردی و جوانی را غالباً در میان طایفه برلاس که اقربای اجدادی او بودند بسر میبرد و به آداب شکار و سواری و تیراندازی که اشتغال عمده ایلات بیابان گرد جنگجو است آشنائی پیدا میکرد تا سواری ماهر و تیراندازی دلیر شد و چون همتی بلند داشت روز بروز مراتب زیاده خواهی و جاه طلبی اور و بافزایش میگذاشت.

جد تیمور یعنی امیر برگل نسبت بطایفه صلحا و فقرا اظهار کمال اخلاص مینمود و این حال یعنی اظهار ارادت باین طایفه در خانواده او باقی ماند و تیمور نیز از همان اوان حال نسبت بزهاد و پیران سلسلهٔ فقر اخلاص میورزید و غالباً بخدمت ایشان میرسید و طلب همت میکرد و با بزرگزادگان قبایل ما وراء النهر خلطه و آمیزش داشت و در میان ایشان جهت خود رفقا و دوستانی فراهم میکرد و چون مردی زیرک و کاردان بود با طی این مقدمات جهت انجام مقاصد خود تهیه اسباب مینمود تیمور نیز مثل غالب بدویان را هزن که بعدها براثر تغلب و تسلط بریاست و سلطنت رسیده اند در ابتدای جوانی با رفقای معدودی که داشت بدستبرد و دزدی روزگار میگذاشت و غالباً هر چه را که از این رهگذر وصل میکرد با همدستان خود میخورد و یا صرف نگاهداری ایشان می نمود و چون کریم و بخشنده و مهمان نواز بود بتدریج بر عدد همدستان او افزوده میشد و تیمور با این عله بتعرض کاروانیان می پرداخت و بهمین کیفیت تا مدتی راههای ماوراء الشهر و آسایش مردم عابر و تاجر را در خطر انداخت.

اوایل زندگانی امیر تیمور درست روشن نیست چه در این ایام او نیز مثل اکثر رؤسای کم اهمیت قبایل ما وراء النهر بگذراندن معیشتی از نوع معیشت رؤسای ایلات که غالب اوقاتشان بدستبرد و غارت و نقل و انتقال قبیله و اولوس خود از محلی به محل دیگر بطلب چراخور میگذرد سر میکرده و چندان حیثیت و اعتباری نداشته است که کسی وقایع زندگانی او را در ضبط آورد و مورخین معاصر او یا فرزندانش نیز بعدها چندان بیسط مقال در این خصوص پرداخت و شاید هم نخواسته اند متعرض ذکر دستبردها و غارتهای آن دوره از زندگانی تیمور شوند.

وقایع تاریخی مربوط به امیر تیمور از سال ۷۹۲ ببعد معلوم و مرتب است. در سال ۷۹۱ چنانکه سابقاً نیز اشاره کردیم امیر عبدالله پسر امیر قزفن بیان قلی را کشت و امرای اولوس غربی چغتائی چون برجان خود اندیشه ناک شده بودند بر او شور بدند و از ایشان امیر حاجی برلاسی که نسبش در قراچار نویان به امیر تیمور می پیوست و امیر بیان سلدوز بالاخره او را بقتل رساندند و امیر بیان در امر فرمانروائی ماوراء النهر مستقل گردید و امیر حاجی هم بر ناحیه کتر که قلمرو و طایفه برلاس بود بلا منازع تسلط یافت و امیرحسین لبيرة قرفن نیز سرگردان میگشت و درصدد بدست آوردن حکومت جد خود بود در حالی که خجند را هم امیر بایزید جلایر و نواحی الف خود و شیرغان را اولجایتو بونای سلدوز در تصرف خود آورده بودند و امیر خضر یسوری نیز یا طایفه ای الامانی حکومت بر قسمتی را داشت.

 

برای خرید کتاب ظهور تیمور نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب پرواز در ظلمت : زندگانی سیاسی شاپور بختیار اثر حمید شوکت

 

 

چنین است که مورخ در بازسازی رویدادها و ترسیم زندگانی شخصیتی تاریخی با پرداختن به کنده کاریهای جنگ افزار سپاهیان در نبردهایی که شاهد آن نبوده است، با توصیف نقش و نگار کاشیهای بناهایی که از میان رفته اند با کاوش در حاشیه اسناد و اوراق نیم سوخته و رنگ باخته روزگاران دور است که گذشته جامعه ای را در می یابد و اکنون را می فهمد و فهم پذیر می سازد همچون ستاره شناسی که با جست وجو در کهکشان و کشف سیاره ای تازه، وضع منظومه شمسی و جایگاه این کره خاکی را در آن بهتر و بیشتر می شناسد و می شناساند؛ و این همه به کاوشی باستان شناختی میماند که شتاب بر نمی تابد.

مانند یافتن تکه ای استخوان یا سکه ای نقشی بر سنگ و نشانی بر سفال همان گونه که سالیان سال کتیبه ای از دوران هخامنشی را زیر و رو میکنند تا به چگونگی برگزاری آیینی در آغاز فصلی با سرودی در پایان رسمی پی ببرند کاری است به ظاهر جزیی و در حاشیه اما برای بازسازی و کشف راز و رمز هزار و یک نکته در پرده پنهان مانده روزگاران گذشته، ضرورتی انکارناپذیر در این آزمون آنچه حقیقتی مسلم انگاشته میشود باید همواره در زیر نور و پرتوی تازه از نو مورد سنجش و بازبینی نقادانه قرار گیرد تلاشی که بی گمان با کینه توزی مدافعان جزم اندیش روایتهای رسمی روبه رو میگردد جزم اندیشانی که در ستایش حقیقت های مطلق هر تردیدی را با کفر و هر پرسشی را با ارتداد یکسان میشمارند تا در تقدس ملال آور افتخارات گذشته، ایمان را جایگزین آگاهی و اسطوره را جانشین تاریخ سازند.

با رویکردی به گذشته که همواره از منظر حال اما در خدمت آینده ریشه میگیرد آینده ای که در پرتو بازنگری و نقد بی پروای آنچه گذشته است معنا خواهد یافت. وجه دیگر چنین رویکردی در فهم این نکته نهفته است که تاریخ اگر چه به گذشته مربوط است، اما با گذشته یکسان نیست در بازسازی ،گذشته آنچه واقعیت انگاشته میشود، بیش و کم جلوه و گرده ای از واقعیت است که مورخ با خلق تصویری خلاق بدان معنا و رنگ و جلایی تازه میبخشد.

از همین روست که در دفتر و دیوان ،تاریخ نه با یک روایت که با روایت های گوناگون از رخدادهایی یکان روبه رو هستیم که ما را به شناخت آنچه رخ داده است نزدیک با از آن دور میکند در این عرصه طرح پرسشی که ما را به حقیقت تاریخی نزدیک کند، اساسی است. آن هم با یادآوری بی وقفه اینکه کافی نیست گفته شود چه گذشته است بلکه چون ابن خلدون باید پرسید چرا چنان گذشته است که گذشته است؟

گذشته ای که در پرتو شناخت آن می بایست به ملاحظه ای توام با شکاکیتی شفاف و کاوشی آگاهانه برای دستیابی به شواهدی تازه همت گماشت تا در بازگشایی و مرور پرونده های به ظاهر مختوم گذشته، افسانه را از تاریخ زدود راز و رمز روزگار کتونی را دریافت و راه آینده را هموار ساخت و این همه با آگاهی بر اینکه چنین گزینه ای در نهایت ما را نه به درکی همه جانبه از حقیقت، بلکه در بهترین حالت به درک جنبه هایی از آن نزدیک کند حقیقتی که در داوری های تاریخی بی گمان همواره و ناگزیر جانبدارانه است بی آنکه جانب ،نقد بازبینی و بازنگری را از دیده دور بدارد. ....

 

 

برای خرید کتاب پرواز در ظلمت : زندگانی سیاسی شاپور بختیار نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خاطرات سردار اسعد بختیاری به کوشش ایرج افشار

 

روزنامه خاطرات رجال از دوره رضاشاه پهلوی کم است و علتش روشن سیاست و رفتار حکومت و مخصوصاً خبر چینی مرسوم اداره تامینات نظمیه چنان مرعوب کننده بود که رجال (حتی اشخاص عادی دل آن نداشتند تا خطر کنند و در خانه خود یادداشتی از اوضاع حکومتی و سیاسی کشور و زمانه ، حتى سوانح احوال خود ( به قول قدما حسب حال بنویسند ترس بر همه مسئولی شده بود. مرحوم اللهیار صالح حکایت میکرد از روزکار و کار منشیگری خود در سفارت امریکا که آموخته بود باید روزانه پیشامدها و دیدارها و شنیده ها و خبرهای مهم و اساسی را در تقویم یادداشت کند. او این کار را تا سالی که به دعوت علی اکبر داور به مستنطقی عدلیه و خدمت در اصفهان منصوب شد ادامه داده بود. پس از آن دیگران رویه را رها میکند زیرا در دوران همان خدمت دیده بود نظمیه چگونه اوراق و استاد اشخاص را حتی اگر برای جرائم عادی مورد تعقیب بودند از خانه های آنها به در آورده به پرونده متهم الحاق می کنند. طبعاً این اوضاع هشداری بود و انگیزه قاطعی برای احتیاط یا سلطه ترس می گفت به همین ملاحظه پس از بازگشت به تهران روزی که زن و فرزندم در خانه نبودند فرصت را مناسب یافتم وكلية دفترهای تقویمم را در اتش سوزاندم.

نکته ای هم از زبان علی وثوق فرزند حسن وثوق الدوله شنيدم که ثبت شدنی است و حکایتی از تفکر و روحیه اغلب رجال سهم دارد که دست به قلم نبرده و خاطراتی ننوشته اند على وثوق سال آخر عمر پدر از و می پرسد چراکتابی از سرگذشت و گذشته نمی نویسید که به یادگار بماند. وثوق الدولة حكمت خوانده و سرد و گرم روزگار چشیده در پاسخ گفته بوده است برای اینکه تو آسوده زندگی کنی. البته می دانم که مرحومان مهذب الدولة کاظمی (باقر) و علی اصغر حکمت وزرای روزگار پهلوی یادداشت روزانه نوشته اند ولی نمی دانم که ایا خاطرات دوره پهلوی اول راهم در بر می گیرد یا این که پس از شهریور ۱۳۲۰ بدان کار پرداخته اند. خاطراتی که از صدر الاشراف و مجد السلطنه و دکتر سیاسی و مشفق کاظمی و عبدالحسين مسعود انصاری و مهدی فرخ (معتصم السلطنه) و عبدالله مستوفی دکتر عیسی صديق أعلم و دكتر علی اکبر سیاسی و چند تن دیگر مربوط به آن روزگاران به صورت کتاب نشر شده است. و نیز خاطراتی که به شکل مقاله در جراید و مجلات و مخصوصاً سالنامه دنيا انتشار یافته است همه نوشته هایی است که سالهای دراز پس از وقوع حوادث و احتمالا فراموش شدن گوشه هایی از موضوع به رشته نگارش درآمده و احتمال خطای یا احتیاطهای زمانه در آنهاست.

 

برای خرید کتاب خاطرات سردار اسعد بختیاری به کوشش ایرج افشار نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب جامعه ایران در عصر رضا شاه اثر احسان طبری

 

 

 

هنگامی که از درهها و شیبهای کوهساری بزرگ میگذرید و پیچ و خمهای گوناگون آنرا پشت سرمی گذارید، از هیئت و منظر عمومی و ابعاد آن کوهسار نمی توانید تصوری روشن بدست آورید ولی وقتی از آن کوهسار خارج می شوید ولحتی جاده هامون را می پیمائید و سپس سرمی گردانید آنگاه کوهساری را که در نوشتید نیک میبینید و از ابعاد و منظره عمومی آن تصوری درست بدست می آورید.
چنین است ادوار و وقایع تاریخ تا زمانیکه در گرماگرم آن خود یکی از بازیگران یا بازیچههای آن هستید، دشوار است بتوانید آنرا بدرستی ارزیابی کنید ولی دیرتر هنگامیکه شورهای انگیخته شده فروخفت هنگامیکه پویه عمومی تاریخ عیار حوادث را عیان کرد، قدرت داوری عینی و خونسردانه بمراتب بیشتر است.
نگارنده این سطور زمانی پای در جهان وجود گذاشت که رضا شاه میرپنج فوج قزاق بود دوران کودکی و جوانیش در دوران عروج و سقوط سلطنت مستبده رضا شاه .گذشت از همان سالهای اولیه پس از سقوط استبداد رضا شاه و امکان عمل آزادانه نسبی مخالفان وی وی میکوشید تا از این "دیکتاتور دارای شنل آبی رنگ در روزنامه مردم برای روشنفکران تصویری بدست دهد ولی برای انجام درست تر و دقیق تراین کارگذشت ،زمان کسب تجربه درک ژرفترقوانین تاریخ تکیه به اسناد برخورداری از پژوهش محققان اندیشیدن و وا اندیشیدن بسیار ضرور بود و اواق حاضر تا حدی محصول آنهاست و ناچار باید در آن
واقع گرائی برشیوه احساسی و ژرفش در سرنوشت پدیده برغلطش برسطح آن بچربد

آری اکنون که سی و پنجسال از سقوط استبداد رضا شاهی میگذرد میتوان گفت که زمانی کافی برای تیل به یک دید روشن تر گذشته است بویژه آنکه درباره این دوران و دوران قريب العصر آن مورخان مارکسیست و غیر مارکیت در داخل و خارج ایران کتابها و رسالات و مقالات متعدد نوشته اند. بحث درباره اینکه رضا شاه کیست نماینده کدامین قشرها و طبقات اجتماعی است. چه عواملی باعث عروج او شده اقداماتش از جهت تاریخی دارای چه ورتی است چرا سقوط کرد، چه مقامی در تاریخ معاصر ایران دارد، بحثی است که از همان اوائل سلطنت مستیده رضا شاهی در مطبوعات و اوراق تواریخ در گرفت و هنوزهم
در کلیات و جزئیات این موضوع برخی اختلاف قضاوتها حتی بین کسانیکه با اسلوب علمی و بررسی میپردازند وجود دارد. آنچه که بویژه درک درست تاریخ دوران رضا شاه را بمثابه دوران تدارک زیربنا و روبنای جامعه سرمایه داری وابسته در ایران در خطوط عمده آن ضرور میسازد آن تفسیر غلط وسفسطه آمیزی است که با استفاده از برخی واقعیات ولی مسکوت گذاشتن بسیاری دیگر، با عمده کردن این یا آن حادثه غیر عمده ولی فرعی گرفتن بعضی حوادث عمده از تاریخ این دوران، بطور رسمی در كشور ما بعمل می آید و " منظره سازی" موهوم انجام می گیرد تا شاید بتواند برای کسی که خود به شیوه پژوهش علمی و بررسی همه جانبه فاکت ها ( اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی فرهنگی اعم از جهانی و ایرانی) مجهر تیست و یا برای تیل به این منظور منابع و استاد لازم را مطالعه نکرده گمراه کننده باشد.

 

برای خرید کتاب جامعه ایران در عصر رضا شاه اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.