خریدار کتاب نفیس شامل چه کتابهای می شود؟

همانطور که در قفسه کتاب نفیس کامل راهنمایی کردم کتاب نفیس یعنی کتابی که از کاغذ مرغوب یا جلد مرغوب استفاده شده باشد و کتابی نفیستر که مسلما هم جلد و هم کاغذ نفیسی تری داشته باشد.

و دارای جعبه یا قاب باشد و عموما شامل کتب ادبی چون دیوان شعرا مثل سعدی و حافظ و شاهنامه فردوسی یا کتب مذهبی چون قرآن  که با توجه به مناسبتی ناشری یک نسخه نفیس چاپ می نماید.

هما خریدار کتاب نفیس هستیم آن هم با قیمت درست و کارشناسی حرفه ای و نه تنها کتاب  نفیس فقط کتب مذهبی یا ادبی میشود بلکه بسیاری از کتب نفیس کتابهای هنری اعم از عکاسی و ایرانشناسی و نقاشی و خطاطی است.

که کتابهای نفیس دسته آخر شامل ایرانی و خارجی میشود یعنی بسیاری از کتب نفیس خارجی هنری از خارج وارد میشود.

حال اگر بهر دلیلی توانایی نگهداری کتاب نفیس خود را ندارید و در پی یک مرکز خریدار کتاب نفیس هستید ما به بالاترین نرخ کتاب نفیس شخصی شما را میخریم.

ما خریدار کتاب نقاشی هستیم .خریدار کتاب هنری هستیم .بالاترین خریدار کتاب نفیس در تهران و سایر شهرهای ایران هستیم.