خریدار کتاب دست دوم کیلویی کیست؟ آیا کتابفروشی ها کتاب را کیلویی میخرند؟ جواب شما خیر . کتابفروشی ها صرفا کتابخانه شخصی اعم از تاریخ و ادبیات و فلسفه میخرند. و کتاب بازیافت و باطله نمیخرند.

خریدار کتاب دست دوم را بارها توضیح دادم که یا برای نیاز کتابفروشی میخرند یا دسته دیگر کتاب را میخرند که خمیر کنند و برای بازیافت استفاده کننده.

کارا کتاب خریدار کتاب کیلیویی نیست. همینطور دیگر کتابفروشی ها نیز فقط کتابهای عمومی میخرند و برای واگذاری کتاب باطله فقط با خریدار کاغذ باطله و کتاب کیلیویی که بازیافت هستند تماس بگیرید.

خریدار کیلیویی  پیچیده نیست و قیمت کیلیویی شمخصی دارد وزن می کنند و میخرند.

خریدار کتابخانه شخصیم نیز بدین روش است که کارشناس در محل شما حضور پیدا می کند و پس از قیمت گذاری خریداری می نماید