دانلود کتاب نقاشی نوین اثر احسان یار شاطر

 

 

 

در میان هنرها ، هنر نقاشی در ایران جان گرفته است و بشکفتن و بالیدن روی نهاده، قریحه های جوان وطبع های زنده و بیدار در راه این هنر بکار افتاده و هر چندگاه نمونه های تازه از آثار هنرمندی که بی خبر از دیگران طریق خود را جسته و یافته است چشم هنر دوستان را روشنی میبخشد ...

پس از انحطاط نقاشی ایرانی از اواخر دور تسفوی، این نخستین باری است که در هنر نقاشی ایران آثار جنبش و حیات واقعی دید میشود؟ و نیز شاید نخستین باری است در ایران که نقاشی از راه باريك خود بدر آمده و قدم در شاهراه گذاشته و دامنه حوالی را که تصویر و بیان می کند وسعت داده و در پی آنست که با هنرهای اساسی ایران ، شعر و معماری و موسیقی ، پهلو بزند. نگار گر امروز چنانکه باید پیرو شیوه نو است و در بی سواد برداشتن از طبیعت نیست. در پی آنست که احساس اصیل و نیرومندی را که در خاطرش نقش بسته آشکار کند و شکل ببخشد.

در این مقصود از همه نقشهای عالم از خطوط و رنگهای گوناگون و ترکیب صورتهای طبیعت مدد می طلبد. او را بکار آید بهم می پیوندد . غم آن ندارد که بعضی شکلها در دستش می شکند و رنگها از راه بدر میرود و خط مستی میکند و زنده و بیجان در هم می آمیزد. اگر جلوه رنگهاست که خاطر او را از کف برده ، رنگ بر عالم می باشد و منظری از عشق و عشوه و غوغای رنگها میسازد ، و یا غم وجود را در دل رنگهای تیره و پردرد می نشاند، و یا در هستی رنگها نشانی از عالم بیخودی و بی خبری بدست می دهد . اگر رمز خطهاست که او را در خود کشیده است دل از زوائد می پردازد و کشفها و دریافتهای تازه خود را از عالم خطوط برای ما ارمغان می آورد.

با دو خط که نمودار ابرو و بینی است جوهر چهره ای را آشکار می کند، با چند گردش قلم آن سادگی باطنی را که در اشکال پیچیده و دشوار طبیعت نهفته است بما می سپرد. اگر نکته ای در دلش رخنه کرده و او را آرام نمیگذارد ، آن نکته را خواه صورتی باشد و خواه حالتی ، بعد گونه مکرر میکند و همه عالم را جلوه گاه آن نکته می سازد تا ما نیز بآن نكته كه كوچك مینمود خو میکنیم و بعالم ژرف و پهناور آن پا می گذاریم.

اگر طبع خیال انگیز داشته باشد و دست در کام نهانخانه خاطر کند، نقشهای بدیع در برابر دیدگان ما می گسترد : یکجا عالمی مسحور چون عالم رویا می آفریند و یکجا ، چون شاعران ، حد و بند را از اشیاء بر می گیرد و تصور را آزادی می بخشد و چهره ظاهر و صورت باطن را در هم می آمیزد و صورتی که بدیده ظاهر بین غریب می نماید نقش می کنند .

اگر شوخ طبع و لیزیین باشد ، اجزاء وجود را بیازی ترکیب می کند و نکته های طنز آمیز خطوط و رنگها را بکنایه و اشاره آشکار می سازد. تماشاگری که بی خبر از کوشش نقاش همه در پی صورتی زیبا یا منظره ای طبیعی است راه خطا میرود و از کار اقاشان امروز طرفی امی شدند. نقاشان بزرگی نیز که صورت زیبائی از انسان و طبیعت ساخته اند. آن همه را ساخته اند تا آنی را که در طلعت مضمون بافته اند بازگو کنند. اما بی گمان تنها فرار از تقلید طبیعت و در هم ریختن اشکال و خطوط نیز کسی را در صف نقاشان اصیل و خلاق قرار نمیدهد.

 

برای خرید کتاب نقاشی نوین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

آنچه هنرمند اصیل را ممتاز می کند و فاداری به دید و احساس و شیوه ای شخصی است. نقاش اسیل عالمی خاص خود دارد و گرفتار آن عالم است . نقاشی که در فغان قلمش نشانی از شور گرفتاری نیست در حریم نقاشان اصیل راه ندارد. همین گرفتاری و دلدادگی است که اعتماد و اطمینان خاطر می آورد. آنکه عاشق است بمطلوب دیگران نظر ندارد و از سرزنش بی خبران و مدعیان نیز نمی هراسد. به سر در پی مقصود میرود و نقش دلخواه را بهزار گونه بر پرده می ریزد. آنچه هنر دوستان را نوید میدهد اینست که بسیاری از نقاشان جوان راه مقصود را با اعتماد و قوت دل می سپرند و تردید و شرمندگی دست آنها را سست نمیکند. در پناه این اعتماد در یافته اند که معشوق خانگی نیز زیباست و شیوه تو که از مغرب رسیده است جز جامه ای بر پیکر خیال و احساس واقعی نقاشی نیست .

در یافته اند که در زیر آسمان آبی و آفتاب درخشان ایران و در هنر و فرهنگ کهنسال این سرزمین هزاران نقش بدیع هست که میتواند خاطر نقاش را بخود مشغول سازد و قلم او را شوق زندگی ببخشد. اگر صورت نقاشی مصر و عراق و شام نمی شناسد و پیرو شیوه جهانی است، مایه و مضمون آن میتواند از زندگی و محیط خاص نقاش و تجارب فردی وی سرچشمه بگیرد .

شیوه نقاشی در هر دوره مانند شیوه فکر و زندگی تابع تمدنی است که در آن دوره چهره است. در عهد ما این چیرگی نصیب تمدن غربی است، شاخ و برگه این تمدن که ریشه آن از تمدنهای کهنتر خورش یافته ، اکنون بسرزمینهای دور دست و کهنسال سر کشیده و بر آنها سایه افکنده . تمدنها نیز چون افراد در گذرند و نوبت پنجروزه دارند. از اینرو اهل غیر تا جای ملال ایست ، بخصوص اگر در عین آنکه دوستدار خانه خودیم پیوند خویش را باهمه نوع بشر نیز بیاد آوریم و پیروزی امروز دیگران را با یاد پیروزی گذشته خوش بخوشرویی بپذیریم .

 دانلود کتاب نقاشی نوین جلد اول از امپرسیونیسم تا کوبیسم

دانلود کتاب نقاشی نوین جلد دوم از کوبیسم تا پاپ آرت