کتاب درخت نظر کرده و نادر شاه که به دست نریمان نریمانف نوشته و توسط ابراهیم دارابی ترجمه گشته است. داخل پوسطهای ماه ژوئن هوا بسیار گرم بود. مشهدی الله ویرن واسه ی خواندن نماز از خواب برخیزید و با سرعت زن خود را بیدار نمود. گل بادام. گل بادام. زود و سریع بیدار شو. کودک را هم بیدار نما.تا هوا گرم نشده می بایست حرکت کنیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درخت نظر کرده و نادر شاه تماس بگیرید

دانلود کتاب درخت نظر کرده و نادر شاه