کتاب راز کشیدن چهره با تکنیک سایه زدن که به دست نیکی بشارتی نوشته گشته است. اهداف از سایه زدن طرح حقیقی نمودن و جلوه دادن به نقاشی مورده نظر کشیده شده به دست شما است. بدون سایه زدن صورت کشیده شده به هیچ دلیل حقیقی به دسد و نگاه نخواهد رسید و این خیلی زیاد مهم می باشد که شما دانسته باشید در طرح های کشیده شده به دست مداد چگونه سایه ایجاد نمایید و چهره نقاشی شده را حقیقی جلوه دهید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز کشیدن چهره با تکنیک سایه زدن تماس بگیرید

دانلود کتاب راز کشیدن چهره با تکنیک سایه زدن