کتاب صوتی دروغ هایی که نمیذارن شاد باشیم که توسط به اندام نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . اندیشه هایی که به طور دائم داخل سر و مغز ما می چرخد و به گذشتن زمان تبدیل به اعتقاداتمان خواهند شد. اگر اندیشه هایمان در برخی از موارد ما را یاری کنند تاثیراتشان بسیار مثبت است. به طور مثال اعتقاد داشتن به آنکه فردی سالم و انعطاف پذیر می باشید و داخل کارتهایتان استعداد زیادی دارید . ولی اگر اعتقادات ما بر پایه ی اندیشه باشد که در زمان حال یا آینده کمکی بهمان نکنند امکان دارد خطرناک شوند.برخی دروغ های نامحسوسی به خویش می گوییم تا حالمان بهتر شود ولی امکان دارد در حقیقت آنها را باور نماییم و به واقعیت تبدیل شوند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی دروغ هایی که نمیذارن شاد باشیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی دروغ هایی که نمیذارن شاد باشیم

 

برگرفته از سایت مای بوک