کتاب فیزیکدانها اثر فردریک دورنمات که یکی از نمایشنامه های فلسفی و بسیار خواندنی و متفکرانه این نویسنده بزرگ و فیلسوف برجسته المانی است که در دهه شصت توسط رضا کرم رضایی ترجمه و بچاپ رسید.این نمایشنامه مانند دیگر کتاب های فردریش دورنمات ساختار پیچیده و فلسفی و پر کنایه دارد. در قالب درام ما در یک تیمارستان هستیبم . و کارکترهای ما چندین دیوانه که در این آسایشگاه بسر میبرند.اما هر کدام از این بیمار یک نوابغ پس زده از اجتماع هستن که در این تیمارستان دنیا ما سرگردان و ناتوان امروزمان را می سوزانیم و گذشته را نقد کرده و اینده را به خیال چشم می بندیم.در نمایشنامه فیزیکدانها که زبان طنز تلخی را داراست هر تابلو و هر صحنه هدفمند برای ترسیم جان نویسنده انتخاب شده.این که دورنمات جهانی را به دیوانه خانه ای تشبیه کرده و یک تراژدی از دل شوخی های چند مجنون عاقل پدید می اورد. و به حق رضا کرم رضایی به دلیل شناخت تئاتر و تسلط بر بازیگری و کارگردانی در دنیای نمایش و شناخت کامل از نویسنده و دانایی بر زبان آلمانی ترجمه ای بسیار دقیق و درست و قابل اجرا بفارسی ترجمه نموده است.

دانلود کتاب فیزیکدانها اثر فردریک دورنمات