کتاب سقوط اصفهان یکی از رمان های خواندنی تاریخی است.که بسیار اتفتق های تاریخی را بررسی می کند .البته نمی تواتن گفت تمام محتوای کتاب روایت تاریخی و مستمد است.اما این کتاب تاریخی برای دوستدران تاریخ ارزش مطالعه داشته است

دانلود کتاب سقوط اصفهان