دانلود کتاب کاسه کوزه تمدن اثر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

 حالا ببینیم داستان مصالحه چیست؟ ناصرالدین شاه به ظاهر در شرق و شمال و جنوب هارت و هورت می کرد.
شاهزاده مویدالدوله حاکم فارس به کمک قشقائی ها و تنگستانی ها و افشارها و تفنگچیان خشتی و فضلعلی خان امیر تومان که حاکم کرمان بود و غلام سواره افشار و ابوالقاسم میرزا پسر مویدالدوله جنگ و گریزهایی در حوالی بوشهر داشتند و ایلخانی فارس و محمدرضا بیگ سرهنگ توپخانه و هفت عراده توپ تا محال گندم ریز باختند و چندان که به خوان ستیز آن قوم را انگلیسی ها را دعوت کردند احدی از بوشهر پای بیرون ننهاد و پاسخ نداد.

برای خرید کتاب کاسه کوزه تمدن اثر محمد ابراهیم باستانی پاریزی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

و البته شاه متوجه وخامت اوضاع جنگ در سه جبهه شده بود پس فکر افتاد که یک سفیر فوق العاده به اروپت بفرستد و شاید امپراطوری اطریش و فرانسه پا در میانی بکنند و کار را به مصالحه بکشانند.
فرخ خان امین الدوله کاشی سفیر فوق العااده در اسلامبول نامه دوستانه ناصرالدین شاه را به سلطان عثمانی تقدیم کرد.موسیو نیکلا مترجم سفارت فرانسه و ملکم خان نیز از همراهان او بودند.
سفیر انگلیس در اسلامبول مطلقا از ملاقات فرخ خان خودداری کرد و گفت اگر حرفی داری بنویس من به لندن مخابره می کنم او چنین نوشت من از جانب دولت ایران مختار و مامورم که در مقام رضا جوئی اولیای دولت انگلیس برآیم و بر ذمه من است که اولیای دولت ایران عساکر ماموره خود را از هرات و افغانستان منصرف نمایند و به هیچ قسم در افغانستان مداخله ننموده و خسارت و زیانی که در این ماموریت لشکری به افغانستان رسیده از خزانه دولت ایران ادا شود.

 

 

دانلود کتاب کاسه کوزه تمدن