کتاب تاریخ نیشابور  که همان تاریخ النیسابوریّین  نا اثری مهم به عربی در شرحم برده میشوذ توسط ابوعبداللّه حاکمِ نیشابوری است که ایشانفرزانه و محدّث در  قرن چهارم و پنجم  هجریاست.برای خرید کتاب تاریخ نیشاپور با ما تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ نیشاپور