کتاب من آخرین یهودیم، زندانی اردوگاه مرگ تربلینکا شرح فرار شیل رایشمن نویسنده یعودی است که از قیام در اردوگاه و فرار تعداد اندکی که 50 نفر بودند از 7500 زندانی یهودی دیگر.در این کتاب به سختی و مشگلات آنان چه در دوران زندان و چه پس از فرار سخن می گوید

دانلود کتاب من آخرین یهودیم