کتاب آواره ها که به دست موریس دوکبرا نوشته شده است.که با ترجمه ی ذبیح الله منصوری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نگارنده ی مشهور موریس دوکبرا از نویسندگان فرانسوی بوده است. او در سال هزار و هشتصد و هشتاد و پنج متولد و در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه از دنیا رفت.بعضی از اثر او عبارتند از اشرافیان بی پول و ماروا و نیمه شب و آقایان تومی ها می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آواره ها تماس بگیرید

دانلود کتاب آواره ها