کتاب جاودانان که با قلم زیبای خورخه لوئیس بورخس نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. نگارنده ی مشهور خورخه لوئیس بورخس بیست و چهار آگوست هزار و هشتصد و نود و نه در بوئنوس آیرس متولد شده است. پدرش وکیل و مدرس روانشناسی می باشد و در کنار آن فعالیت های ادبی هم دوست داشته و نشان داده است. مادر بورخس انگلیسی را از همسرش یاد گرفته و به حرفه ی مترجمی پرداخته است. خانه ی بزرگ آنها کتابخانه ی بزرگی هم داشت. اولین نمونه جمع شده ی شعر بورخس به اسم تبِ بوئنوس آیرس بعد از چاپ خیلی از شعرها و مقالات او در نشرادبی آن زمان چاپ شده است. او در روزهای شروع سال هزار و نهصد و سی و نه در اتفاقی به سختی از نواحی سر مصدوم شد و این زخمها به اندازه ای عمیق بود که نزدیک بود در حین عمل جراحی به مرگ بورخس منجر شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جاودانان تماس بگیرید

دانلود کتاب جاودانان